Các dịch vụ quảng cáo và hợp tác kênh H1-H2

- Quảng cáo băng hình dạng TVC 10s, 15s, 20s, 30s.
- Phát sóng chương trình doanh nghiệp tự giới thiệu.
- Quảng cáo Logo, popup, băng chử chạy.
- Đưa tin thông tin kinh tế - văn hóa - xã hội.
- Hợp tác bán hàng trên truyền hình.
- Và các hình thức khác

ad