Cấp phép biểu diễn

Giấy phép công diễn (biểu diễn)

Cá nhân, tổ chức xin giấy phép công diễn (biểu diễn nghệ thuật) thực hiện xin giấy phép theo quy đinh. Cụ thể hồ sơ gồm: