Đạo biễn - btv - quay phim

Cung cấp Đạo diễn - Quay phim - Viết kịch bản chuyên nghiệp

MAO Media chuyên cung cấp Đạo diễn - Quay phim - Biên tập viên cho:
- Đạo diễn - Quay phim-  Viết kịch bản phim truyền hình, phim điện ảnh
- Đạo diễn - Quay phim -  Viết kịch bản phim quảng cáo
- Đạo diễn - Quay phim -
 Viết kịch bản phim tự giới thiệu, bán hàng
- Đạo diễn - Quay phim -
 Viết kịch bản cho sự kiện - hội thảo
 

ad